در حال بارگذاری ...
شنبه 17 خرداد 1399
 • برنامه کلاسی - زمانبندی کلاس های مجازی دانشکده فنی و کشاورزی نیشابور

  ردیف نام درس  نام استاد رشته تحصیلی روز تاریخ  شروع  پایان جلسه لینک ورود آی دی ورود برگزاری لینک فایل ضبط شده تاریخ اطلاع
  1 کنترل کیفین مواد اولیه محمد اسماعیل نصرآبادی صنایع عذایی یکشنبه 1399/01/03 11 13 اول https;//t.me/joinchat/owgobheptkvbs9zzpxziqw تلگرام برگزار شد    
  2 تغذیه کاربردی سیدمحمدآل طه(مشکانی) کارشناسی صنایع غذایی سه شنبه 1399/01/05 18 20 اول https://sapp.ir/joingroup/6SljHTQzsUGty7qkCNrcBY4D سروش برگزار شد فایل و ویس در گروه موجود و قابل دسترسی برای دانشجویان 1399/01/26
  3 کنترل خطرات بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی سیدمحمدآل طه(مشکانی) کاردانی صنایع غذایی سه شنبه 1399/01/05 18 20 اول https://sapp.ir/joingroup/6SljHTQzsUGty7qkCNrcBY4D سروش برگزار شد فایل و ویس در گروه موجود و قابل دسترسی برای دانشجویان 1399/01/26
  4 تغذیه کاربردی سیدمحمدآل طه(مشکانی) کارشناسی صنایع غذایی چهار شنبه 1399/01/06 18 20 دوم https://sapp.ir/joingroup/6SljHTQzsUGty7qkCNrcBY4D سروش برگزار شد فایل و ویس در گروه موجود و قابل دسترسی برای دانشجویان 1399/01/26
  5 کنترل خطرات بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی سیدمحمدآل طه(مشکانی) کاردانی صنایع غذایی چهار شنبه 1399/01/06 18 20 دوم https://sapp.ir/joingroup/6SljHTQzsUGty7qkCNrcBY4D سروش برگزار شد فایل و ویس در گروه موجود و قابل دسترسی برای دانشجویان 1399/01/26
  6 تغذیه کاربردی سیدمحمدآل طه(مشکانی) کارشناسی صنایع غذایی پنجشنبه 1399/01/07 18 20 سوم https://sapp.ir/joingroup/6SljHTQzsUGty7qkCNrcBY4D سروش برگزار شد فایل و ویس در گروه موجود و قابل دسترسی برای دانشجویان 1399/01/26
  7 کنترل خطرات بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی سیدمحمدآل طه(مشکانی) کاردانی صنایع غذایی پنجشنبه 1399/01/07 18 20 سوم https://sapp.ir/joingroup/6SljHTQzsUGty7qkCNrcBY4D سروش برگزار شد فایل و ویس در گروه موجود و قابل دسترسی برای دانشجویان 1399/01/26
  8 ماشین کاری تخصصی 2  آقای دکتر رجائی کاردانی ساخت و تولید یکشنبه 1399/01/10 10 12 اول https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  9 اصلاح  نباتات و  اصلاح گیاهان دارویی  آقای مهندس انصاریان  کارشناسی تولیدات گیاهی و  گیاهان دارویی یکشنبه 1399/01/10 11 13 اول http://185.126.202.195/edu-ansarian-ir   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  10 روشهای اهلی کردن گیاهان دارویی آقای مهندس صبوری فرد کارشناسی گیاهان دارویی یکشنبه 1399/01/10 11 13 اول http://185.141.36.157/domesticationofmedicinalplants   برگزار شد کلاس ضبط نشده است  
  11 بسته بندی کارشناسی محمد اسماعیل نصرآبادی صنایع عذایی یکشنبه 1399/01/10 12 13 اول https;//t.me/joinchat/Bysnjrowtzuvsmjnvvgzlg تلگرام  برگزار شد    
  12 ماشین ابزار تولیدی  آقای دکتر رجائی کارشناسی ساخت و تولید یکشنبه 1399/01/10 12 14 اول https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد کلاس ضبط نشده است  
  13 کشت و پرورش گیاهان دارویی آقای مهندس صبوری فرد کارشناسی گیاهان دارویی یکشنبه 1399/01/10 13 15 دوم http://185.141.36.157/cultivationofmedicinalplants   برگزار شد کلاس ضبط نشده است  
  14 زبان فنی آقای مهندس احمدزاده کاردانی کامپیوتر یکشنبه 1399/01/10 16 18 دوم https://join.freeconferencecall.com/Danialahmadzadeh Danialahmadzadeh برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  15 کنترل کیفیت مواد اولیه محمد اسماعیل نصرآبادی صنایع عذایی یکشنبه 1399/01/10 16 18 دوم https;//t.me/joinchat/owgobheptkvbs9zzpxziqw تلگرام برگزار شد    
  16 کشت بافت گیاهی  آقای مهندس انصاریان  کارشناسی تولیدات گیاهی و  گیاهان دارویی یکشنبه 1399/01/10 17 19 چهارم http://185.126.202.195/edu-ansarian-ir   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  17 اکوفیزیولوژی و  فیزیولوژی گیاهی آقای مهندس انصاریان  گیاهان دارویی و مهندسی تولیدات گیاهی یکشنبه 1399/01/10 20 22 دوم http://185.126.202.195/edu-ansarian-ir   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  18  طراحی قید و بند آقای دکتر رجائی کاردانی ساخت و تولید دوشنبه 1399/01/11 10 12 اول https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد https://fccdl.in/Lm1toPE1PY  
  19 ژنتیک  و بیوشیمی گیاهی  آقای مهندس انصاریان  گیاهان دارویی مهندسی تولیدات گیاهی و ... دوشنبه 1399/01/11 11 13 سوم http://185.126.202.195/edu-ansarian-ir   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  20 شناخت و بهره برداری محصولات جنگل آقای مهندس صبوری فرد کارشناسی گیاهان دارویی دوشنبه 1399/01/11 11 13 اول http://185.141.36.157/forestproducts   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  21 مصالح مهندسی آقای دکتر رجائی کارشناسی خودرو دوشنبه 1399/01/11 12 14 اول https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد به صورت لوکال ضبط شده است  
  22 مواد ساختمانی ادوات کشاورزی آقای دکتر رجائی کارشناسی مکانیک کشاورزی دوشنبه 1399/01/11 12 14 اول https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد به صورت لوکال ضبط شده است  
  23 زراعت خصوصی گیاهان دارویی آقای مهندس صبوری فرد کارشناسی گیاهان دارویی دوشنبه 1399/01/11 13 15 دوم http://185.141.36.157/privatefarmingofmedicinalplants   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  24 پروژه ساخت  آقای دکتر رجائی کاردانی ساخت و تولید دوشنبه 1399/01/11 14 16 اول https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد https://fccdl.in/pokYLDstEc  
  25 شیمی گیاهی  آقای مهندس انصاریان  گیاهان دارویی دوشنبه 1399/01/11 17 19 سوم http://185.126.202.195/edu-ansarian-ir   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  26 پروژه کارشناسی- کارآموزی  آقای مهندس انصاریان  گیاهان  دارویی دوشنبه 1399/01/11 20 22 اول http://185.126.202.195/edu-ansarian-ir   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  27 مرتع داری آقای مهندس صبوری فرد مهندسی تولیدات گیاهی سه شنبه 1399/01/12 11 13 اول http://185.141.36.157/rangeland   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  28 انتخاب گیاه آقای مهندس صبوری فرد فناوری علوم باغبانی سه شنبه 1399/01/12 13 15 اول http://185.141.36.157/plantselection   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  29 سمینار کارشناسی آقای مهندس انصاریان  گیاهان  دارویی سه شنبه 1399/01/12 17 19 سوم http://185.126.202.195/edu-ansarian-ir   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  30 مشاوره گروه و  رفع اشکال احتمالی در دروس   آقای مهندس انصاریان  گیاهان  دارویی سه شنبه 1399/01/12 20 22   http://185.126.202.195/edu-ansarian-ir   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  31 محاسبات فنی آقای مهندس علیشاهی کاردانی ماشین های کشاورزی چهارشنبه 1399/01/13 17 19 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/alishahi   برگزار نشد عدم حضور دانشجو  
  32 مکانیک کاربردی آقای مهندس  لطفی کاردانی مکانیک ماشین های کشاورزی پنجشنبه 1399/01/14 11:30 13 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/lotfi   برگزار نشد عدم حضور دانشجو  
  33 کنترل کیفیت مواد اولیه محمد اسماعیل نصرآبادی صنایع عذایی پنجشنبه 1399/01/14 16 17 سوم skyroom.online/ch/6289oooo/control میهمان برگزار شد    
  34 طرح آزمایشات کشاورزی آقای دکتر پیمان رضایی گیاهان دارویی جمعه ۱3۹۹/0۱/۱۵ ۱۴ ۱۶ اول https://join.freeconferencecall.com/drpeymanrezaee drpeymanrezaee برگزار شد    
  35 زراعت غلات آقای دکتر پیمان رضایی تولیدات زراعی جمعه ۱3۹۹/0۱/۱۵ ۱۶ ۱۸ اول https://join.freeconferencecall.com/drpeymanrezaee drpeymanrezaee برگزار شد    
  36 نقشه برداری مسیر آقای مهندس معزی فر نقشه برداری جمعه ۱3۹۹/0۱/۱۵ 19 21 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/moezifar   برگزار شد    
  37 سیستم عامل آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر جمعه ۱3۹۹/0۱/۱۵ 20 21 اول https://join.freeconferencecall.com/sattar1341 sattar1341 برگزار شد    
  38 مهندسی اینترنت آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر جمعه ۱3۹۹/0۱/۱۵ 21 22 اول https://join.freeconferencecall.com/sattar1341 sattar1341 برگزار شد    
  39 محیط زیست و بهداشت آقای دکتر نوری زاده برق/عمران شنبه 1399/01/16 8 09:30 اول https://b2n.ir/noorizadeh noorizadeh برگزار شد    
  40 بیماری های گیاهان باغی آقای مهندس عمارلو تکنولوژی باغی شنبه 1399/01/16 10 11:30 اول https://join.freeconferencecall.com/امیدعلی امیدعلی برگزار شد https://fccdl.in/7gaXwC6wPo  
  41 روشهای اهلی کردن گیاهان دارویی آقای مهندس صبوری فرد گیاهان دارویی - کارشناسی شنبه  1399/01/16 11 13 دوم https://www.skyroom.online/ch/sabouri68/domestication   برگزار شد    
  42 ساختمان فولادی آقای مهندس عین آبادی کارشناسی ساختمان شنبه 1399/01/16 12 15 اول https://join.freeconferencecall.com/hadieinabadi hadieinabadi      
  43 مرتعداری آقای دکتر سنگونی تولیدات دامی شنبه 1399/01/16 16 18 اول https://join.freeconferencecall.com/hsangoony hsangoony      
  44 کشت و پرورش گیاهان دارویی آقای مهندس صبوری فرد گیاهان دارویی - کارشناسی شنبه  1399/01/16 16 18 سوم https://www.skyroom.online/ch/sabouri68/cultivation   برگزار شد    
  45 ساختمان های بتن آرمه آقای مهندس عین آبادی کارشناسی ساختمان شنبه 1399/01/16 17 20 اول https://join.freeconferencecall.com/hadieinabadi hadieinabadi      
  46 مدیریت تلفیقی زراعی آقای مهندس عمارلو مدیریت تلفیقی آفات یکشنبه 1399/01/17 10 11:30 اول https://join.freeconferencecall.com/امیدعلی امیدعلی برگزار شد https://fccdl.in/H9E9TgNfoL  
  47 شناخت و بهره برداری محصولات جنگل آقای مهندس صبوری فرد گیاهان دارویی - کارشناسی یکشنبه 1399/01/17 11 13 دوم https://www.skyroom.online/ch/sabouri68/forestproducts    برگزار شد    
  48 مدیریت تلفیقی زراعی آقای مهندس عمارلو مدیریت تلفیقی آفات یکشنبه 1399/01/17 16 17:30 دوم https://join.freeconferencecall.com/امیدعلی امیدعلی برگزار شد    
  49 کنترل کیفیت مواد اولیه محمد اسماعیل نصرآبادی صنایع عذایی یکشنبه 1399/01/17 16 17 چهارم skyroom.online/ch/6289oooo/control میهمان برگزار شد    
  50 زراعت خصوصی گیاهان دارویی آقای مهندس صبوری فرد گیاهان دارویی - کارشناسی یکشنبه 1399/01/17 16 18 سوم https://www.skyroom.online/ch/sabouri68/privatefarming    برگزار شد    
  51 زبان فنی آقای مهندس احمدزاده کاردانی کامپیوتر یکشنبه 1399/01/17 16 18 سوم https://join.freeconferencecall.com/Danialahmadzadeh Danialahmadzadeh برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  52 بسته بندی کارشناسی محمد اسماعیل نصرآبادی صنایع عذایی یکشنبه 1399/01/17 17 18 دوم skyroom.online/ch/6289oooo/baste میهمان برگزار شد    
  53 نقشه برداری مسیر آقای مهندس معزی فر نقشه برداری یکشنبه 1399/01/17 17 19 دوم https://www.skyroom.online/ch/ntc/moezifar   برگزار شد    
  54 طراحی به کمک رایانه آقای مهندس بالاور کاردانی مکانیک ماشین آلات یکشنبه 1399/01/17 18 21 اول https://join.freeconferencecall.com/M.Balavar M.Balavar برگزار نشد به حد نصاب نرسیدن دانشجو  
  55 مهندسی اینترنت آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر یکشنبه 1399/01/17 19 20 دوم https://www.skyroom.online/ch/ntc/azamifar   برگزار شد    
  56 کارراه شغلی  آقای دکتر نوری زاده کامپیوتر دوشنبه 1399/01/18 8 09:30 اول https://b2n.ir/noorizadeh noorizadeh برگزار شد https://fccdl.in/6oOkFohcfs  
  57 طرح آزمایشات کشاورزی آقای دکتر پیمان رضایی گیاهان دارویی دوشنبه 1399/01/18 ۸ ۱۰ دوم https://join.freeconferencecall.com/drpeymanrezaee drpeymanrezaee      
  58 مدیریت تلفیقی پس از برداشت آقای مهندس عمارلو مدیریت تلفیقی آفات دوشنبه 1399/01/18 10 11:30 اول https://join.freeconferencecall.com/امیدعلی امیدعلی برگزار شد    
  59 زراعت غلات آقای دکتر پیمان رضایی تولیدات زراعی دوشنبه 1399/01/18 ۱۰ ۱۲ دوم https://join.freeconferencecall.com/drpeymanrezaee drpeymanrezaee      
  60 کاربرد میکرو کنترلر  آقای مهندس یحیی آبادی برق صنعتی/الکتروتکنیک دوشنبه 1399/01/18 10 12 اول https://join.freeconferencecall.com/mohsenyahyaabadi mohsenyahyaabadi برگزار شد https://www.aparat.com/playlist/347371  
  61 شیمی مواد غذایی آقای مهندس حسین آبادی علوم و صنایع غذایی دو شنبه 1399/01/18 10 12 دوم  https://join.freeconferencecall.com/mostafahosseinabadi mostafahosseinabadi      
  62 ماشین کاری تخصصی 2  آقای دکتر رجائی کاردانی ساخت و تولید دوشنبه 1399/01/18 10 12 دوم https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد https://fccdl.in/SP6QGAEFqn  
  63 مرتع داری آقای مهندس صبوری فرد مهندسی تولیدات گیاهی دوشنبه 1399/01/18 11 13 دوم https://www.skyroom.online/ch/sabouri68/rangeland   برگزار نشد قطعی پنل اسکای روم  
  64 ماشین ابزار تولیدی  آقای دکتر رجائی کارشناسی ساخت و تولید دوشنبه 1399/01/18 12 14 دوم https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد https://fccdl.in/Og2DGJivcy  
  65 مکانیک ساختمان آقای مهندس عین آبادی کارشناسی ساختمان دو شنبه 1399/01/18 12 15 اول https://join.freeconferencecall.com/hadieinabadi hadieinabadi برگزار شد    
  66 مدیریت تلفیقی پس از برداشت آقای مهندس عمارلو مدیریت تلفیقی آفات دوشنبه 1399/01/18 16 17:30 دوم https://join.freeconferencecall.com/امیدعلی امیدعلی برگزار شد https://fccdl.in/4UyCryGvPh  
  67 مرتعداری آقای دکتر سنگونی تولیدات دامی دوشنبه 1399/01/18 16 18 دوم https://join.freeconferencecall.com/hsangoony hsangoony      
  68 نقشه کشی صنعتی آقای مهندس بالاور کاردانی ساخت و تولید دوشنبه 1399/01/18 16 18 اول https://join.freeconferencecall.com/M.Balavar M.Balavar برگزار نشد به حد نصاب نرسیدن دانشجو  
  69 ماشین های زراعی 1 آقای مهندس کرانی کاردانی ماشین های کشاورزی دوشنبه 1399/01/18 16 18 اول https://join.freeconferencecall.com/alikarani alikarani      
  70 تحلیل مقدماتی سازه آقای مهندس عین آبادی کاردانی ساختمان دو شنبه 1399/01/18 17 20 اول https://join.freeconferencecall.com/hadieinabadi hadieinabadi برگزار شد    
  71 ماشین های کاشت، داشت و برداشت آقای مهندس کرانی کارشناسی  دوشنبه 1399/01/18 18 20 اول https://join.freeconferencecall.com/alikarani alikarani      
  72 سیستم عامل آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر دوشنبه 1399/01/18 19 20 دوم https://join.freeconferencecall.com/sattar1341 sattar1341 برگزار شد    
  73 اصول و فنون مذاکره آقای دکتر نوری زاده کامپیوتر سه شنبه 1399/01/19 8 09:30 اول https://b2n.ir/noorizadeh noorizadeh برگزار شد https://fccdl.in/DLXvJll6f1  
  74  طراحی قید و بند آقای دکتر رجائی کاردانی ساخت و تولید سه شنبه 1399/01/19 10 12 اول https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد https://fccdl.in/rM5KXXQVyr  
  75 سبزیکاری آقای مهندس قادری کاردانی تولیدات باغی سه شنبه 1399/01/19 10 12 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/ghaderi        
  76 انتخاب گیاه آقای مهندس صبوری فرد فناوری باغبانی سه شنبه 1399/01/19 11 13 دوم https://www.skyroom.online/ch/ntc/saboori        
  77 مصالح مهندسی آقای دکتر رجائی کارشناسی خودرو سه شنبه 1399/01/19 12 14 دوم https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد https://fccdl.in/tcmWnZzuLs  
  78 مواد ساختمانی ادوات کشاورزی آقای دکتر رجائی کارشناسی مکانیک کشاورزی سه شنبه 1399/01/19 12 14 اول https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد    
  79 فیزیک عمومی آقای مهندس نصرتی نیا فیزیک عمومی سه شنبه 1399/01/19 14 15:30 اول https://join.freeconferencecall.com/a.nosratinia a.nosratinia      
  80 پروژه ساخت  آقای دکتر رجائی کاردانی ساخت و تولید سه شنبه 1399/01/19 14 16 دوم https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد https://fccdl.in/jlnEECpcmQ  
  81 نقشه برداری مسیر آقای مهندس معزی فر نقشه برداری سه شنبه 1399/01/19 15 17 سوم https://www.skyroom.online/ch/ntc/moezifar   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  82 ناقلین عوامل بیماریزا آقای مهندس عمارلو مدیریت تلفیقی آفات سه شنبه 1399/01/19 16 17:30 اول https://join.freeconferencecall.com/امیدعلی امیدعلی برگزار شد https://fccdl.in/WRsAygGfqs  
  83 فتوگرامتری آقای مهندس معزی فر نقشه برداری سه شنبه 1399/01/19 17 19 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/moezifar   برگزار شد فیلم در اختیار دانشجویان قرار گرفت  
  84 سیستم عامل آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر سه شنبه 1399/01/19 19 20 سوم https://www.skyroom.online/ch/ntc/azamifar   برگزار شد    
  85 مهندسی اینترنت آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر سه شنبه 1399/01/19 20 21 سوم https://www.skyroom.online/ch/ntc/azamifar   برگزار شد    
  86 زبان فنی/ تخصصی ساخت و تولید آقای دکتر نوری زاده ساخت و تولید چهارشنبه 1399/01/20 8 09:30 اول https://b2n.ir/noorizadeh noorizadeh برگزار شد https://fccdl.in/7kw2wvovsH  
  87 هیدرولوژی آقای مهندس مرشدلو عمران  چهارشنبه 1399/01/20 8 10 اول https://join.freeconferencecall.com/morshedloohossein morshedloohossein      
  88 کاربرد میکرو کنترلر  آقای مهندس یحیی آبادی برق صنعتی/الکتروتکنیک چهارشنبه 1399/01/20 10 12 دوم https://join.freeconferencecall.com/mohsenyahyaabadi mohsenyahyaabadi   https://www.aparat.com/playlist/347371  
  89 سبزیکاری آقای مهندس قادری کاردانی تولیدات باغی چهارشنبه 1399/01/20 10 12 دوم https://www.skyroom.online/ch/ntc/ghaderi   برگزار شد    
  90 فارسی عمومی آقای محسن حلاجی  الکتروتکنیک و سایر دانشجویانی که این درس را گرفته اند چهارشنبه 1399/01/20 12 13 اول https://join.freeconferencecall.com/mhallaji mhallaji برگزار شد    
  91 سرمایه گذاری در بورس  مرتضی تاجیک کارشناسی حسابداری چهارشنبه 1399/01/20 13 15 اول  https://www.skyroom.online/ch/ntc/tajik   برگزار شد    
  92 مرتعداری آقای دکتر سنگونی تولیدات دامی چهارشنبه 1399/01/20 16 18 سوم https://join.freeconferencecall.com/hsangoony hsangoony      
  93 مباحث جاری در حسابداری مرتضی تاجیک کارشناسی حسابداری چهارشنبه 1399/01/20 16 18 اول  https://www.skyroom.online/ch/ntc/tajik   برگزار شد    
  94 سیستم عامل آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر چهارشنبه 1399/01/20 20 21 چهارم https://www.skyroom.online/ch/ntc/azamifar   برگزار شد    
  95 مهندسی اینترنت آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر چهارشنبه 1399/01/20 21 22 چهارم https://www.skyroom.online/ch/ntc/azamifar   برگزار شد    
  96 زبان فنی/ تخصصی مکانیک خودرو آقای دکتر نوری زاده مکانیک خودرو پنجشنبه 1399/01/21 8 09:30 اول https://b2n.ir/noorizadeh noorizadeh برگزار شد https://fccdl.in/H7cle0AWMt  
  97 سازه آبی آقای مهندس مرشدلو عمران  پنجشنبه 1399/01/21 8 10 اول https://join.freeconferencecall.com/morshedloohossein morshedloohossein      
  98 امور مالی بین الملل مرتضی تاجیک کارشناسی حسابداری پنجشنبه 1399/01/21 9 11 اول  https://www.skyroom.online/ch/ntc/tajik   برگزار شد    
  99 فیزیک مکانیک آقای دکتر گلشنی ساختمان و معماری پنجشنبه 1399/01/21 10 12 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/golshani   برگزار شد    
  100 سبزیکاری آقای مهندس قادری کاردانی تولیدات باغی پنجشنبه 1399/01/21 10 12 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/ghaderi        
  101 فیزیک مکانیک آقای دکتر گلشنی مکانیک خودرو پنجشنبه 1399/01/21 12 14 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/golshani   برگزار شد    
  102 ماشین های زراعی 1 آقای مهندس کرانی کاردانی ماشین های کشاورزی پنجشنبه 1399/01/21 14 15 دوم https://join.freeconferencecall.com/alikarani alikarani      
  103 فیزیک حرارت آقای دکتر گلشنی مکانیک خودرو پنجشنبه 1399/01/21 14 16 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/golshani   برگزار شد    
  104 ماشین های کاشت، داشت و برداشت آقای مهندس کرانی کارشناسی  پنجشنبه 1399/01/21 15 16 دوم https://join.freeconferencecall.com/alikarani alikarani      
  105 فتوگرامتری آقای مهندس معزی فر نقشه برداری پنجشنبه 1399/01/21 15 17 دوم https://www.skyroom.online/ch/ntc/moezifar   برگزار شد    
  106 کنترل کیفیت مواد اولیه محمد اسماعیل نصرآبادی صنایع عذایی پنجشنبه 1399/01/21 16 17 پنجم https://www.skyroom.online/ch/ntc/menasarbadi میهمان برگزار شد    
  107 بسته بندی کارشناسی محمد اسماعیل نصرآبادی صنایع عذایی پنجشنبه 1399/01/21 17 18:30 سوم https://www.skyroom.online/ch/ntc/menasarbadi میهمان      
  108 نقشه برداری مسیر آقای مهندس معزی فر نقشه برداری پنجشنبه 1399/01/21 17 19 چهارم https://www.skyroom.online/ch/ntc/moezifar   برگزار شد    
  109 تغذیه کاربردی سیدمحمدآل طه(مشکانی) کارشناسی صنایع غذایی جمعه 1399/01/22 7 9 چهارم https://sapp.ir/joingroup/6SljHTQzsUGty7qkCNrcBY4D   برگزار شد فایل و ویس در گروه موجود و قابل دسترسی برای دانشجویان  
  110 کنترل خطرات بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی سیدمحمدآل طه(مشکانی) کاردانی صنایع غذایی جمعه 1399/01/22 7 9 چهارم https://sapp.ir/joingroup/6SljHTQzsUGty7qkCNrcBY4D   برگزار شد فایل و ویس در گروه موجود و قابل دسترسی برای دانشجویان  
  111 زمین شناسی آقای دکتر نوری زاده عمران/ نقشه برداری جمعه 1399/01/22 8 09:30 اول https://b2n.ir/noorizadeh noorizadeh برگزار شد https://fccdl.in/sA483l2oVQ  
  112 سبزیکاری آقای مهندس قادری کاردانی تولیدات باغی جمعه 1399/01/22 10 12 دوم https://www.skyroom.online/ch/ntc/ghaderi        
  113 طرح آزمایشات کشاورزی دکتر پیمان رضایی گیاهان دارویی جمعه 1399/01/22 ۱۴ ۱۶ سوم https://join.freeconferencecall.com/drpeymanrezaee drpeymanrezaee      
  114 زراعت غلات دکتر پیمان رضایی تولیدات زراعی جمعه 1399/01/22 ۱۶ ۱۸ سوم https://join.freeconferencecall.com/drpeymanrezaee drpeymanrezaee      
  115 محیط زیست و بهداشت آقای دکتر نوری زاده برق/عمران شنبه 1399/01/23 8 09:30 دوم https://b2n.ir/noorizadeh noorizadeh برگزار شد    
  116 فارسی عمومی آقای محسن حلاجی  الکتروتکنیک و سایر دانشجویانی که این درس را گرفته اند شنبه 1399/01/23 12 13 دوم https://join.freeconferencecall.com/mhallaji mhallaji      
  117 بیماری های گیاهان باغی آقای مهندس عمارلو تکنولوژی باغی شنبه 1399/01/23 16 17:30 دوم https://join.freeconferencecall.com/امیدعلی امیدعلی برگزار شد https://fccdl.in/wHkwl56pk7  
  118 گوشت و بازرسی آن دکتر محمد شادمهری مهندسی تولیدات دامی شنبه 1399/01/23 16 20 اول https://join.freeconferencecall.com/dr.shadmehri dr.shadmehri      
  119 مدیریت تلفیقی زراعی آقای مهندس عمارلو مدیریت تلفیقی آفات یکشنبه 1399/01/24 10 11:30 سوم https://join.freeconferencecall.com/امیدعلی امیدعلی برگزار شد https://fccdl.in/tOqrBkPngk  
  120 مدیریت تلفیقی زراعی آقای مهندس عمارلو مدیریت تلفیقی آفات یکشنبه 1399/01/24 16 17:30 چهارم https://join.freeconferencecall.com/امیدعلی امیدعلی برگزار شد https://fccdl.in/VHFDU8FKdo  
  121 زبان فنی آقای مهندس احمدزاده کاردانی کامپیوتر یکشنبه 1399/01/24 16 18 سوم https://join.freeconferencecall.com/Danialahmadzadeh Danialahmadzadeh      
  122 بیماری های دام دکتر محمد شادمهری تکنولوژی پرورش دام یکشنبه 1399/01/24 16 20 اول https://join.freeconferencecall.com/dr.shadmehri dr.shadmehri      
  123 اجرای ساختمانهای  بتن ارمه سید ابوالفضل حسینی کارشناسی عمران یکشنبه 1399/01/24 18 20 اول https://join.freeconferencecall.com/sabolfazlhosseiny sabolfazlhosseiny      
  124 هیدرولیک پنوماتیک ازمایشگاه آقای مهندس براتی مکانیک خودرو یکشنبه 1399/01/24 18 20 اول https://join.freeconferencecall.com/mohanamdbarati Mohanmadbarati برگزار شد    
  125 سیستم عامل آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر یکشنبه 1399/01/24 19 20 پنجم https://www.skyroom.online/ch/ntc/azamifar   برگزار شد    
  126 مهندسی اینترنت آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر یکشنبه 1399/01/24 20 21 پنجم https://www.skyroom.online/ch/ntc/azamifar   برگزار شد    
  127 کارراه شغلی  آقای دکتر نوری زاده کامپیوتر دوشنبه 1399/01/25 8 09:30 دوم https://b2n.ir/noorizadeh noorizadeh برگزار شد https://fccdl.in/GkjcI8GYC8  
  128 پایگاه داده سروی فلاح کاردانی کامپیوتر دوشنبه 1399/01/25 8 10 پنجم https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee sfallah      
  129 مدیریت تلفیقی پس از برداشت آقای مهندس عمارلو مدیریت تلفیقی آفات دوشنبه 1399/01/25 10 11:30 سوم https://join.freeconferencecall.com/امیدعلی امیدعلی برگزار شد https://fccdl.in/tpV3gHzIOs  
  130 کاربرد میکرو کنترلر  آقای مهندس یحیی آبادی برق صنعتی/الکتروتکنیک دوشنبه 1399/01/25 10 12 اول https://join.freeconferencecall.com/mohsenyahyaabadi mohsenyahyaabadi      
  131 ماشین کاری تخصصی 2  آقای دکتر رجائی کاردانی ساخت و تولید دوشنبه 1399/01/25 10 12 پنجم https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد https://fccdl.in/FM7ywKzrP7  
  132 ماشین ابزار تولیدی  آقای دکتر رجائی کارشناسی ساخت و تولید دوشنبه 1399/01/25 12 14 پنجم https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد https://fccdl.in/Otjaj4YJz0  
  133 زراعت صنعتی آقای مهندس چزگی کارشناسی گیاهان دارویی دوشنبه 1399/01/25 15 20 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/chezgi        
  134 مدیریت تلفیقی پس از برداشت آقای مهندس عمارلو مدیریت تلفیقی آفات دوشنبه 1399/01/25 16 17:30 چهارم https://join.freeconferencecall.com/امیدعلی امیدعلی برگزار شد https://fccdl.in/59WE1M6UIj  
  135 گوشت و بازرسی آن دکتر محمد شادمهری مهندسی تولیدات دامی دوشنبه 1399/01/25 16 20 دوم https://join.freeconferencecall.com/dr.shadmehri dr.shadmehri      
  136 سیستم عامل آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر دوشنبه 1399/01/25 19 20 ششم https://www.skyroom.online/ch/ntc/azamifar        
  137 مهندسی اینترنت آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر دوشنبه 1399/01/25 20 21 ششم https://www.skyroom.online/ch/ntc/azamifar        
  138 اصول و فنون مذاکره آقای دکتر نوری زاده کامپیوتر سه شنبه 1399/01/26 8 09:30 دوم https://b2n.ir/noorizadeh noorizadeh      
  139  طراحی قید و بند آقای دکتر رجائی کاردانی ساخت و تولید سه شنبه 1399/01/26 10 12 پنجم https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee برگزار شد https://fccdl.in/cT9N6PP2uT  
  https://fccdl.in/JKmXFOIKQt  
  140 مصالح مهندسی آقای دکتر رجائی کارشناسی خودرو سه شنبه 1399/01/26 12 14 پنجم https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee   https://fccdl.in/gIWBzroYgo  
  141 مواد ساختمانی ادوات کشاورزی آقای دکتر رجائی کارشناسی مکانیک کشاورزی سه شنبه 1399/01/26 12 14 پنجم https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee   https://fccdl.in/gIWBzroYgo  
  142 هیدرولیک پنوماتیک ازمایشگاه آقای مهندس براتی مکانیک خودرو سه شنبه 1399/01/26 14 15:30 اول https://join.freeconferencecall.com/Khojasteh2256 Khojasteh2256      
  143 ماشین های زراعی 1 آقای مهندس کرانی کاردانی ماشین های کشاورزی سه شنبه 1399/01/26 14 15 سوم https://join.freeconferencecall.com/alikarani alikarani      
  144 فیزیک عمومی آقای مهندس نصرتی نیا فیزیک عمومی سه شنبه 1399/01/26 ۱۴ ۱۶ دوم https://join.freeconferencecall.com/a.nosratinia a.nosratinia      
  145 طرح آزمایشات کشاورزی دکتر پیمان رضایی گیاهان دارویی سه شنبه 1399/01/26 ۱۴ ۱۶ چهارم https://join.freeconferencecall.com/drpeymanrezaee drpeymanrezaee      
  146 پروژه ساخت  آقای دکتر رجائی کاردانی ساخت و تولید سه شنبه 1399/01/26 14 16 پنجم https://join.freeconferencecall.com/mostafarajaee mostafarajaee   https://fccdl.in/Ua7ZBYjQEO  
  147 ماشین های کاشت، داشت و برداشت آقای مهندس کرانی کارشناسی  سه شنبه 1399/01/26 15 16 سوم https://join.freeconferencecall.com/alikarani alikarani      
  148 سوخت بنزینی بیاتی کاردانی مکانیک خودرو سه شنبه 1399/01/26 15 17 اول https://join.freeconferencecall.com/mohammadbayati  mohammadbayati      
  149 بیماری های رایج دارویی آقای مهندس عمارلو کارشناسی گیاهان دارویی سه شنبه 1399/01/26 16 17:30 دوم https://join.freeconferencecall.com/امیدعلی امیدعلی      
  150 ناقلین عوامل بیماریزا آقای مهندس عمارلو مدیریت تلفیقی آفات سه شنبه 1399/01/26 16 17:30 دوم https://join.freeconferencecall.com/امیدعلی امیدعلی   https://fccdl.in/uKLBI5JJJ6  
  151 زراعت غلات دکتر پیمان رضایی تولیدات زراعی سه شنبه 1399/01/26 ۱۶ ۱۸ چهارم https://join.freeconferencecall.com/drpeymanrezaee drpeymanrezaee      
  152 پراکنش جوامع گیاهان دارویی آقای مهندس چزگی کارشناسی گیاهان دارویی سه شنبه 1399/01/26 16 20 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/chezgi        
  153 سبزیکاری آقای مهندس قادری کاردانی تولیدات باغی سه شنبه 1399/01/26 18 20 پنجم https://www.skyroom.online/ch/ntc/ghaderi ghaderi      
  154 هیدرولیک پنوماتیک ازمایشگاه آقای مهندس براتی مکانیک خودرو سه شنبه 1399/01/26 18 20 دوم https://join.freeconferencecall.com/mohanamdbarati Mohanmadbarati      
  155 سیستم عامل آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر سه شنبه 1399/01/26 19 20 هفتم https://www.skyroom.online/ch/ntc/azamifar        
  156 زبان فنی/ تخصصی ساخت و تولید آقای دکتر نوری زاده ساخت و تولید چهارشنبه 1399/01/27 8 09:30 دوم https://b2n.ir/noorizadeh noorizadeh      
  157 زبان تخصصی  مهندس حجت دوست زبان تخصصی  چهارشنبه 1399/01/27 8 9 اول https://join.freeconferencecall.com/hojatdoost hojatdoost      
  158 کاربرد میکرو کنترلر  آقای مهندس یحیی آبادی برق صنعتی/الکتروتکنیک چهارشنبه 1399/01/27 10 12 چهارم https://join.freeconferencecall.com/mohsenyahyaabadi mohsenyahyaabadi برگزار شد https://fccdl.in/IvpFMRQtBc  
  159 فیزیک مکانیک آقای دکتر گلشنی ساختمان و معماری چهار شنبه 1399/01/27 10 12 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/golshani        
  160 فیزیک مکانیک آقای دکتر گلشنی مکانیک خودرو چهار شنبه 1399/01/27 12 14 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/golshani        
  161 سرمایه گذاری در بورس  مرتضی تاجیک کارشناسی حسابداری چهارشنبه 1399/01/27 13 15 دوم https://www.skyroom.online/ch/ntc/tajik        
  162 زبان فنی/ تخصصی ساخت و تولید آقای دکتر نوری زاده ساخت و تولید چهارشنبه 1399/01/27 14 15:30 اول https://join.freeconferencecall.com/Khojasteh2256 Khojasteh2256      
  163 فیزیک حرارت آقای دکتر گلشنی مکانیک خودرو چهار شنبه 1399/01/27 14 16 اول https://www.skyroom.online/ch/ntc/golshani        
  164 مباحث جاری در حسابداری مرتضی تاجیک کارشناسی حسابداری چهارشنبه 1399/01/27 16 18 دوم https://www.skyroom.online/ch/ntc/tajik        
  165 گوشت و بازرسی آن دکتر محمد شادمهری مهندسی تولیدات دامی چهارشنبه 1399/01/27 16 20 سوم https://join.freeconferencecall.com/dr.shadmehri dr.shadmehri      
  166 سبزیکاری آقای مهندس قادری کاردانی تولیدات باغی چهار شنبه 1399/01/27 18 20 ششم https://www.skyroom.online/ch/ntc/ghaderi ghaderi      
  167 مهندسی اینترنت آقای مهندس اعظمی فر کامپیوتر چهار شنبه 1399/01/27 20 21 هفتم https://www.skyroom.online/ch/ntc/azamifar        
  168 زبان فنی/ تخصصی مکانیک خودرو آقای دکتر نوری زاده مکانیک خودرو پنجشنبه 1399/01/28 8 09:30 دوم https://b2n.ir/noorizadeh noorizadeh      
  169 امور مالی بین الملل مرتضی تاجیک کارشناسی حسابداری پنجشنبه 1399/01/28 9 11 دوم https://www.skyroom.online/ch/ntc/tajik        
  170 تغذیه کاربردی سیدمحمدآل طه(مشکانی) کارشناسی صنایع غذایی جمعه 1399/01/29 7 9 پنجم https://join.freeconferencecall.com/smmeshkani smmeshkani      
  171 کنترل خطرات بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی سیدمحمدآل طه(مشکانی) کاردانی صنایع غذایی جمعه 1399/01/29 7 9 پنجم https://join.freeconferencecall.com/smmeshkani smmeshkani      
  172 زمین شناسی آقای دکتر نوری زاده عمران/ نقشه برداری جمعه 1399/01/29 8 09:30 دوم https://b2n.ir/noorizadeh noorizadeh      
  173 گوشت و بازرسی آن دکتر محمد شادمهری مهندسی تولیدات دامی شنبه 1399/01/30 16 20 چهارم https://join.freeconferencecall.com/dr.shadmehri dr.shadmehri      
  174 بیماری های دام دکتر محمد شادمهری تکنولوژی پرورش دام یکشنبه 1399/01/31 16 20 دوم https://join.freeconferencecall.com/dr.shadmehri dr.shadmehri      

  نظرات کاربران